Category Archives: Skolbiblioteks utredning

Första rapporten för nationell biblioteksstrategi

Den första rapporten från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi har nu publicerats. Rapporten, Lägesrapport_biblioteksstrategi_w390skriven av Erik Fichtelius, nationell samordnare, ger en dagsaktuell bild av läget för biblioteken. Rapporten vänder sig främst till politiker och andra beslutsfattare.

Under det senaste halvåret har synpunkter samlats in från personer som professionellt arbetar med bibliotek. Synpunkterna som samlats in redovisas inom tio områden, ett av dess är skolbibliotek.

Enligt Kungliga Bibliotekets (KB) skolbiblioteksstatistik från 2012 saknar hälften av alla elever ett bemannat skolbibliotek. Sedan 1 juli 2011 är det inskrivet i skollagen (SFS, 2010:800), kapitel 2 36 §, att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Detta gäller alla såväl kommunala som fristående skolor, ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” Enligt skolinspektionen tolkas skollagens begrepp ”tillgång till skolbibliotek” olika på landets skolor. 2011 tog skolinspektionen fram följande krav på vad som anses som ett skolbibliotek:

  • Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  • Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  • Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språk utveckling och stimulera till läsning.

Av de synpunkter som samlats in är en reflektion som utredarna gör: ”likvärdigheten för landets elever i tillgång på skolbibliotek har stora brister”. Vidare kan man läsa att skolbibliotekens utveckling är en prioriterat fråga inom utredningen. Läs hela rapporten här: http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/
Vi i Lästeamet följer med stort intresse utredningen kring skolbibliotek!